TEC Talks by Fontys *English below*

Bij de TEC Talks passeren actuele thema’s in wetenschap en onderzoek de revue. Naast kennis en informatie worden ook verrassende nieuwe inzichten en perspectieven gegeven.
TEC staat voor Technology, Entrepreneurship en Creativity- belangrijke thema’s voor Night of the Nerds en Fontys.
De TEC Talks nemen je mee op een reis door een wereld van elfen en trollen, robotcollega’s, de opkomst van voice, serious gaming en technofilosofie. Laat je vanaf 18.30 uur verrassen en inspireren!

Daniëlle Arets – Elfen in plaats van trollen, Vechten tegen desinformatie
De toename en het effect van nepnieuws en desinformatie heeft sinds de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 veel belangstelling gewekt. Wereldwijd wordt er sindsdien geëxperimenteerd met innovatieve vormen van feitencontrole en verificatie. Maar helaas is nepnieuws nog steeds in opkomst. De Nederlandse regering is bang dat het ook gevolgen zal hebben op bijvoorbeeld de Europese verkiezingen. Wat kunnen we doen om dit te voorkomen?

Marijke Bergman – Een robot als collega: vriend of vijand?
Robots zijn steeds meer aanwezig in het dagelijks leven en op het werk. In industriële omgevingen zijn robots bijna naaste collega’s. Hoe kunnen wij met robots als teamgenoot werken? Wat is belangrijk voor een prettige en effectieve samenwerking? We kijken naar de rol van vertrouwen, gevoel van veiligheid, communicatie en coördinatie tussen mens en machine.

Bas Dirkson – De relevantie van serious gaming; Windtales een praktijkcase in de gezondheidszorg
Serious games en gamification zijn games met een extra bedoeling. Ze spelen een belangrijke rol in het onderwijs, bij gedragsbeïnvloeding, in leiderschap en verkooptraining en in de gezondheidszorg. In deze presentatie maakt u kennis met deze fascinerende wereld en de belangrijke ontwikkelingen en wat die voor jou kunnen betekenen.

Geert Jan Ouwendorp- The Voice of Holland – the weird world of voice systems
Sinds de introductie van Google Home in Nederland in vorig jaar, is voice in opkomst. Steeds meer mensen gebruiken het om hun lichten te bedienen, muziek af te spelen of leuke weetjes op te halen. Maar er zijn andere, vreemdere dingen die je met voice kunt doen….

Rens van der Vorst – Waarom smartphones het nieuwe roken zijn
Tegenwoordig begrijpen we dat mensen die te veel roken het slachtoffer zijn van een sluwe tabaksindustrie. Maar zijn mensen die hun smartphone te veel gebruiken ook slachtoffers? En betekent dit dat er lessen te leren zijn uit de geschiedenis van het roken? Rens vindt van wel en geeft een overtuigende argumenten.

*English version*

The TEC Talks will focus on current topical themes in science and research. In addition to knowledge and information, surprising new insights and perspectives are also given. TEC stands for Technology, Entrepreneurship and Creativity – important themes for Night of the Nerds and Fontys. The TEC Talks take you on a journey through a world of elves and trolls, robot colleagues, the rise of voice, serious gaming and technology philosophy. Be surprised and get inspired! 6.30 – 8.00 p.m.

Daniëlle Arets – Elves instead of Trolls, Fighting disinformation
The increase and impact of disinformation has garnered a lot of interest since the U.S. presidential election in 2016. Experiments have been conducted worldwide since then with innovative forms of fact checking and verification. But unfortunately fake news is still on the rise. The Dutch government is afraid that it will also have consequences for, for example, the European elections. What can we do to prevent this?

Marijke Bergman – A robot as a colleague: Friend or foe?
Robots are increasingly present in daily life and at work. In industrial environments, robots are almost close colleagues. How can we work with robots as a teammate? What is important for a pleasant and effective collaboration? We look at the role of trust, sense of security, communication and coordination between man and machine. 

Geert Jan Ouwendorp- The Voice of Holland
Since the introduction of Google Home in The Netherlands in October last year, voice is on the rise. More and more people use it to control their lights, play music or retrieve fun facts. But there are other, weirder things you can do with voice…

Bas Dirkson – The relevance of Serious gaming; Windtales a practical case in healthcare
Serious games and gamification are games with an additional meaning. They play an important role in education, behavioral science, in leadership and sales training and in health care. In this presentation you will get an introduction to this fascinating world, the major developments and how they can impact you.

Rens van der Vorst –  Why Smartphones are the New Smoking
Today we understand that people who smoke too much are victims of a cunning tobacco industry. There have even been a few court cases. But are people who use their phones too much also victims? And does this mean that there are lessons to be learned from the history of smoking. Rens van der Vorst thinks so and makes a compelling argument!